Dansk English
 

 Klik på blokkene
og læs vore artikler!

 

 

Andelsbolighåndbogen.


Forklarer dig det meste, nemt og pædagogisk om centrale udgiftsposter, herunder forsikring, vicevært, administration, revisor, teknisk vedligeholdelse, bedste finansiering, boligydelse og Forsikring.


Opdateret d. 10-08-20
20

 


Læs vores nye referenceliste
med 37 boligejendomme handlet over de
seneste 8 kvartaler. Alle ejendomme tillige
DCF-10 beregnet og anfører
BRL § 5 stk. 2 lejen.

Opdateret d. 10-08-2020

Forstå DCF algoritmen,
der skal anvendes til beregning af den kontante handelsværdi på en boligejendom tilhørende en A/B forening. Det er alene exit leje efter BRL § 5 stk. 2 samt exit afkastprocenten, der fører til den kontante handelsværdi/valuarværdien for ca. 90% vedkommende. Hvad startlejen OMK lejen er stort set uden betydning. Ifølge DE, ED og Folketingets beslutning d. 28-06-2018 har alle andre vurderingsmetoder end DCF ført til helt forkert og oftest meget for lave vurderinger.

Opdateret d. 10-08-20
20
 Brev til Danske Bank/RD
bestyrelsens medlemmer.


 Karsten Dybvad indkaldte d. 10-10-2019 Lars Wismann til møde i banken d. 06-11-2019 kl. 10:30-11:30. Vi bekræftede d. 15-10-2019, at vi kommer og udbad os indkalderens dagsorden fremsend senest d. 22-10-2019. Alle vores henvendelser siden 15-10-2019 er blevet ignoreret, hvorfor vi har fremsendt vores forslag til dagsorden. Vi ønsker compliance i bidragssatser til,erhvervskunder. 


Opdateret d. 29-10-2019
 

Danske Bank/Realkredit Danmark Praktiserer bidrags-satser, der varierer faktor 8½ fra 0,15% til 1,28% p.a..
 
Bankens mest favorisede og overbelånte kunder har de laveste priser helt ned til 0% i rente for et banklån på kr. 10 mio. i 10 år, bidragssats 0,18% garanteret i 10 år. 

Læs hele dokumentation og spørg rd@rd.dk hvordan, at du som erhvervskunde A/B forening får samme favorable vilkår!

Opdateret d. 21-09-2019 A/B valuarbranchens eneste  Responsumudvalget afslører, at L177 vedtaget af Folketinget ikke har skaffet ens og retvisende vurderinger. Mange valuarer mestrer ikke  DCF-10 beregningen og parameterværdierne er ikke underbyggede i referenceejendommene.  Dansk Ejendomsmæglerforening og Erhvervsstyrelsen er passive og henviser til domstolene.

Opdateret d. 13-08-2019


 Åbent brev til direktør Chris Vogelsand i Danske Bank.
Bestyrelsens formand Karsten Dybvad har igennem sin direktør Jesper Nielsen fejlinformeret GF 18-03-2019, da de hævede at erhvervskunders ejendomslån var regelrette med bidragssatser reguleret af LTV Loan To Value. 

Opdateret d. 17-06-2019Forstå DCF algoritmen, der skal anvendes til beregning af den kontante handelsværdi på en boligejendom tilhørende en A/B forening. Det er alene exit leje efter BRL § 5 stk. 2 samt exit afkastprocenten, der fører til den kontante handelsværdi/valuarværdien for ca. 90% vedkommende. Hvad startlejen OMK lejen er stort set uden betydning. Ifølge DE, ED og Folketingets beslutning d. 28-06-2018 har alle andre vurderingsmetoder end DCF ført til helt forkert og oftest meget for lave vurderinger.

Opdateret d. 08-08-2019
 Artiklen dokumenterer på 26 konkrete handler med boligejendomme at disse handles med en tendenslinje fra kr. 28.000-32.000/m2 boligareal. Samtidig vises med 59 A/B valuarvurderinger udført af valuarer fra Dansk Ejendomsmæglerforening at disse typisk underprisvurderer med 50% fra kr. 19.000-22.000/m2. Analysen strækker sig fra 3Q2016 til 3Q 2018 .

Opdateret d. 27-01-201
9
Andelsportalen.dk
ha
r i en artikel meddelt en række forkerte oplysninger herunder, at 90% af alle nuværende valuarer mister deres autorisation d. 01-10-2018. Læs vores svar her!
Artiklen blev under protest fra direktør Martin Brostrøm A/B Gruppen protest trukket tilbage d. 20-08-2018, men uden dementi for de grove anklager.

Opdateret d. 23-08-2018


Højesteret skal i 2019
afgøre hvad den korrekte kontante handelsværdi skal være i tre forskellige A/B foreninger, der alle har været behandlet ved Dom i Østre Landsret
!

Opdateret d. 12-08-2018Nyhedsbrev 
Det er nu hævet over enhver tvivl,
at cand. merc. ejendomsmægler Lars Wismann
også fremover kan virke som A/B valuar.
Vi var eneste valuar, der d. 22-05-2018 afgav høringssvar til den ny vurderingsnorm og vejledning. Fremover skal der vurderes efter DCF metoden. Den er vi eksperter i fra vores tid som ekstern lektor på CBS!

Opdateret d.  11-08-2018


EVM Minister Brian Mikkelsen
 ønsker A/B valuarvurderinger efter DCF metoden. Fremover åbnes en ladeport for fejlbehæftede vilkårlige vurderinger. DCF metoden er ikke efterprøvet og Dansk Ejendomsmæglerforening DE nægter at fremlægge 3 eksempler på en modelbesvarelse.

Skønt alle valuarer siden 01-01-2018 skulle anvende DCF metoden holdes den forsat hemmelig af den kartelkriminelle DE. På
www.wismann-as.dk kan du sende en anmodning om den nye vurderingsnorm til enhver med interesse. Folketinget forventes at vedtage den nye eller en ny  norm senest 01-07-2018

Opdateret d. 20-03-2018

EVM Minister Brian Mikkelsen
benægter fakta - med sit "døve øre"
kaotiske A/B valuarvurderinger
med op til 100% forskel i værdien
 

Opdateret d. 15-01-2018  
Syv valuarer (alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening DE) skulle i gennemsnit hæves 73% for at nå op på den kontante handelsværdi kun eneste blandt otte vurderede ifølge Østre Landsrets korrekt. 

Opdateret d. 25-10-2017           

 

Den korrekte handelsværdi valuarværdien kendes først når ejendommen er blevet handlet eller nå den korrekte værdi er blevet fastslået ved Østre Landsret!

Senest opdateret d. 25-10-2017

 

            Nye A/B foreninger stiftes med 100%belåning og lokkelån fuldstændig som i årene 2005-2007. Bankerne og realkreditten yder afdragsfri realkreditlån med bidragssatser på kun 0,40% og banklån til 2,25%.


Senest opdateret d. 11-10-2017

 A/B Valuarvurderinger efter
afkastmetoden fører til store fejl:


 Læs her om valuar John Lindgreen MDE ekspertvaluar i Home Erhverv, der valuarvurderede ejendommen Hostrups Have til kr. 0,7 mia. Mindre end 18 mdr. senere blev samme ejendom handlet til kr. 1,7 mia. i kontant handelsværdi. Valuarens vurdering skulle hæves 128% for at nå den rette kontante handelsværdi.

 Stats. aut. revisor Henrik Wulff Jørgensen fastholdt, at det var professionelt at anføre en følsomhed på fra kr. 40 mio. til kr. 370 mio. for ejendommen A/B Sønder Booulevard 37, Sommerstedgade 1-3, der var vurderet til kr. 71,5 mio. Gentagne henvendelser gav alene svaret "P" og det betyder som bekendt ingenting.

 

Senest opdateret
d. 15-08-2017

Klik her og læs

 
Valuaren er A/B foreningens bedste rådgiver.

Læs her, hvordan A/B Passagerne i dag forærer deres andelsbeviser væk til kr. 50.000, hvor den korrekte pris burde være kr. 1.000.000. 

 I samme forening har vi anvist finansielle besparelser på kr. 5,4 mio. p.a. samt store driftsbesparelser. 

Hverken ABF, administrator eller revisor har nogensinde tænkt på samme gode råd. I stedet har en bank kostet foreningen store tab ved en fejlslagen finansiel rådgivning.

Senest opdateret
d. 08-08-2017

Klik her og læs

 

A/B Valuarvurderinger du kan stole på 

Det er udbredt med underprisværdier på A/B valuarvurderinger.

 

Tør du stifte en ny A/B forening alene på rådgivning fra den stiftende

advokat og hans medbragte venner fra FinansDanmark m.fl.

 

Valuarerne vurderer ofte uden referenceejd. op til kr. 12.000/m2 for lavt!

 

Dansk Ejendomsmæglerforening DE, der er den normgivende forening,

har ansvaret. DE dækker over slet vurderingsarbejde, udført af DE’s egne!

 

Senest opdateret
d. 09-06-2017

Klik her og læs

 
                   
EDC Erhverv bryder Andelsboligloven, bruger valuarvurderingsmænd, der ikke er valuarer!

Andelsboliglovens § 5 stk. 2 litra b samt Dansk Ejendomsmæglerforening DEs vurderingsnorm kræver udtrykkeligt, at alene en ejendomsmægler, der er valuar må være vurderingsmand. Mange A/B foreninger har derfor ulovlige andelskroneberegninger - fordi
valuarvurderingen er ulovligt udført.

Chefjurist Steen Lundbye EDC Erhverv og underdirektør Michael Andersen dækker over ulovlige valuarvurderinger. DE er atter på kant med loven som i februar 2016, hvor DE blev straffet af  SØIK. Læs vores seneste skrivelse til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 

Senest opdateret
d. 13-12-2016

Klik her og læs
 Realkredittens vilkårlige
bidragssatser - > vækstkrisen


Deputation fra Wismann Property Consult A/S afholdt d. 14-11-2016 møde med Erhvervs- og væksminister Troels Lund Poulsen og departementschef Michael Dithmer.

 Læs vores referat og de gode råd som ministeren bad os sende ham. Vi havde et særdeles godt møde. Derfor tak til Troels Lund Poulsen og Michael Dithmer.

 
Senest opdateret
d. 24-11-2016

Klik her og læs

 A/B Valuarvurderinger

Dansk Ejendomsmæglerforening
accepterer stiltidende ikke retsgyldige
og ulovlige valuarvurderinger.

EDC Erhverv lader ikke valuarer besigtige og underskrive sig som vurderingsmænd. 

Det er alene en valuar, som må valuarvurdere. Senest opdateret
d. 10-11-2016

Klik her og læs

 A/B Valuarvurderinger

Et DE Lotteri med undervurderinger


Senest opdateret
d. 28-09-2016


Klik her og læs

 

Folketingets Skatteudvalg
modtog torsdag
d. 19-05-2016
en delegation fra
Wismann Property Consult A/S.

 Lars Wismann forklarede, hvordan Folketinget i morgen nemt og billigt ville kunne indføre en retfærdig og dermed et demokratisk beskatningsgrundlag til beregning af ejendomsskatterne!

Folketingets Skatteudvalg har 29 medlemmer, hvor 5 var tilstedeog 24 fraværende. Ifølge Folketingets regelsæt er møderne lukkede
og der tages ikke referat. Skatteministeriet
har ansøgt om kr. 837 mio. til
at udvikle en IT baseret model

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk


Senest opdateret d. 21-05-2016

Klik her og læs
Værdistigningerne trumfer yielden
DE's valuarer erblinde overfor værdistigning beliggenhed,markedspriser ellerkreditmulighed.Ser kun på en yield.


SArtiklen er forsinket og kommer
senest fredag d. 08-04-2016!

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 31-05-2016

Klik her og læs

 SØIK (Bagmandspolitiet)
idømmelse af tocifrede millionbøder
var helt virkningsløs - DE angrer intet!

I denne uge er hovedpersonerne Poul Erik Bech EDC erhverv og hans chefvaluar Jørn Søby!

Samt valuar John Lindgreen, der hævder,
at jo højere en leje man får på en ejendom
jo mindre er den værd.

Samt Hexia de Trix!

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 17-03-2016

Klik her og læs

 Tak til SØIK (Bagmandspolitiet)

Nu straffes en lang række "ædle" medlemmer af Dansk Ejendomsmægleforening med bøder på mange, mange millioner kroner.

Fremfor at indrømme og beklage de kriminelle strafbare ulovligheder forholder DE's formand Torben Strøm sig helt passiv og tavs. 
Læs mere her! 

Vi kæmper for retfærdigheden
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk
 

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 24-02-2016

Klik her og læs

 A/B skønsmænd, der som valuar John Lindgreen MDE
fik Byretskendelse på, at hans vurderingsrapport var groft mangelfuld bliver tilkendt fuldt overprissalær ved domstolene.

Der skal nu udmeldes nyt syn og skøn.

 Det er ganske enkelt ikke retfærdighed -
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk
 

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 17-02-2016

Klik her og læs

 A/B valuarvurderinger er
ofte langt under
Østre Landsret Domspraksis
Det fører til penge under bordet
cand. merc. valuar Lars Wismann

læs www.wismann-as.dk
.

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 10-02-2016

Klik her og læs

 A/B handelspriser - slår rekord!
Dokumentereret af
cand. merc. valuar Lars Wismann
 
læs www.wismann-as.dk – udfra 
300 handler 

.

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 28-01-2016

Klik her og læs

  A/B valuarvurderinger - yields!
Analyseret af cand. merc. valuar Lars Wismann
læs www.wismann-as.dk – udfra 106 rapporter/domme

 Analysen
om de fejlagtige valuarvurderinger der tager udgangspunkt i yields fra 0,52%-4,86%
.

Dansk Ejendomsmæglerforenings (DE) vurderingsnormdateret 23-03-2009
er ubrugelig
og har spillet fallit!Senest opdateret d. 22-01-2016

Klik her og læs

     
    


 

Forstå din
A/B valuar
vurdering
Opdateret
14-09-2020
send mail
lw@wismann-as.dk

Belånings-
værdier 
fastsættes
helt vilkårligt
af realkreditten.
Opdateret
11-08-2020Første bolig
betales med 
fars og mors
penge. 
22-04-2020


Nyt brev fra
Karsten Dybvad
bst. fmd. i Danske
Bank dateret d.
08-11-2019


Breve fra Karsten
Dybvad til Lars Wismann
d. 28-06-2019 og d.
19-09-2019Forslag til dagsorden
til møde med Karsten
Dybvad bst. fmd.
Danske Bank
d. 06-11-2019
Bankernes Trovær-
dighed. Sendt til
Børsen. Steen Bocian
- nej tak. Kun plads
til CEPOS indlæg!
17-09-2019
Mads Graves Tekniq
Arbejdsgiverne vil
afskaffe arveafgiften.
Børsen d. 12-08-2019Bolig "U" ligheden
publiceret i Børsen
d. 06-08-2019.
Groft redigeret af
Steen Bocian!Nyt debatindlæg:
"Finans Danmark
er som Korsbæk
Bank"! Sendt efter,
at Børsen ikke ville
publicere første
debatindlæg.
Sendt 17-07-2019Debatindlæg til
Børsen om "De
åbne banker".
sendt 17-07-2019EVE MIN Rasmus
Jarlov gør dom-
stolene til gidsler.
Højesteret er
næste gidsel i en
politisk betændt sag
om korrekte A/B
valuarvurderinger.
Politiken annoncer
22-01-2019
DE's vurderings-
vejledning, A/B
valuarrapporter
opdateret d.
27-09-2018EVE MIN
Rasmus Jarlov
støtter DE-direktør
Ole Hækkerups
kartel. Annonce
Politiken d.
06-10-2018
Berlingske
Tidende, A/B
foreninger sælger
i glohedt marked.
d. 06-10-2018


EVE MIN
Rasmus
Jarlov vender
det blinde øje
til DE's kartel og
vilkårlige A/B
valuarvurde-
ringer., Annon-
cer 4-gange i
Politiken.

Andels-
portalen
Nynne Pihl
Groth


A/B vurdering
DCF-10, model
08-11-2018
valuar Mikkel
Scheel MDE
08-11-2018A/B vurdering
DCF10, model
Ejendom Danmark
11-10-2018
Morten Marott
LarsenA/B vurde-
ringsnorm
gælder pr.
01-10-2018


DE's AB
vurderings-
vejledning

L177 AB
vurderings-
vejledning pr.
28-06-2018Høringssvar
til ny A/B
vurderings
norm.
 
Send os en
e-mail:


GDPR i
Wismann
Property
Consult A/S
pr. 25-05-2018Ny A/B valuar
vurderingsnorm
gælder fra
01-01-2018.
Udgivet af Dansk
Ejendomsmægler-
forening DE.
Send os en mail
og den kommer
straks.Det nye forsvars-
forlig spiller hasard
med vores sikkker-
hed.
Berlingske Tidende
d. 30-01-2018
Lars WismannJulehilsen fra
Nykredit, Børsen
d. 22-12-2017
Bidragssatsen
i bund 0,12%
til Nykredits
ringeste kunder.
Arbejdsgruppen
om ansvarlig
drift af A/B
foreninger
afrapportering

dato d. 10.06.2017


"Det var
Lars Wismanns
skyld Amager-
bankens krak.
Berlingske d.
19-05-2016


"Regelrette
bidragssatser"
Børsen d.
14-04-2015


"Seriøst sleskeri
betaler sig. I den
finansielle sektor.
Børsen Erhvervs-
ejendomme d.
05-12-2013
 

 

 

 


Copyright © 2020 Wismann Property Consult A/S   OnlineWeb® is copyright 2002-2020 by HP Consulting    Login